ssefrurex

VB [ssefṛuṛex]

reproduire

Flexions ssefrurex

issefrurux ssefruruxen tessefrurxeḍ tessefrurxem issefrurxen tessefruruxeḍ tessefruruxem issefruruxen ssefrurxemt tessefrurex ssefrurxent ssefruruxemt tessefrurux ssefruruxent ssefrurex yessefrurex tessefrurxemt ssefrurux yessefrurux tessefruruxemt ssefrurxeɣ nessefrurex yessefrurxen ssefruruxeɣ nessefrurux yessefruruxen ssefrurxet issefrurex ssefrurxen ssefruruxet

Sources ssefrurex

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot ssefrurex

Ur neẓri ma d tarwa-s kan i yessefrurxen armi tuɣal d taddart, neɣ wissen usan d imdanen nniḍen seg tmura nniḍen, armi gan taddart tameqrant ?
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés ssefrurex

iriran  sṭeḥṭeḥ  arumi  arfiq  ssegnu  aɣellaḍ  stextex  ttbut  aneccaf  eks  sḥirjdel  cxem  aɣamac  gem  ḥnet 
-->