tt

PRN [tt]

elle, à elle

her, she

هي ؛ لها

Flexions tt

itt tt

Phrases avec le mot tt

Ad tt-isuffeɣ Rebbi ɣer lxir . - Urgaɣ tedduɣ s ubernus d amellal, sṭenṭṭuneɣ s iqerwaḥen, akken ad d-sakkiɣ widen iṭsen dinna .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tamurt issen itt, maca ass-a tbeddel udem .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yusef ikkes tacacit-is, iṭṭef itt ger ifassen-is, irna awal - D xali Lḥusin i d amɣar n wedrum .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Acḥal d iḍ i tt-urgaɣ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]