taxemsett

N.F [taxemsett]

main de fatma

Flexions taxemsett

taxemsett

Sources taxemsett

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés taxemsett

sal  asaku  azeɣnennu  urmir  aḥeggan  acɛir  jreḍ  tamburt  qjej  takebbust  warisem  rdeḥ  ssenf  ɣerreq  ssebzeg 
-->