hucc

VB [hucc]

secouer; aiguillonner, exciter

Flexions hucc

itthuccu tthuccun huccemt nhucc ihuccen tetthuccuḍ tetthuccum itthuccun hucc ihucc huccen tthuccumt tetthuccu tthuccunt hucceɣ thuccem tthuccu yetthuccu tetthuccumt huccet thucc huccent tthuccuɣ netthuccu yetthuccun thucceḍ thuccemt tthuccut

Sources hucc

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot hucc

Azwaw ihucc it s teɣmert-is, issakki t id . - Aɛni tegneḍ a Muḥ ? - Ala ur gneɣ ara .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Winna ilaq ad t id thucceḍ syin, awal d aneggaru, ur ifut ! - Ihi ma tella ger ifassen-ik tmegḥelt, ad t-tenɣeḍ ?
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

-->