qdem

VB [qdem]

être vieux, ancien, usager

Flexions qdem

qedmeɣ iqeddmen neqdem tetteqdameḍ qdimeɣ tetteqdamem neqdim itteqdamen iqedmen iqeddem qedmet qeddmen iqdem tteqdamemt qedmen tetteqdam iqdim tteqdament qdimen qeddmeɣ tqeddmem tqedmeḍ tteqdam tqedmem yetteqdam teqdimeḍ tetteqdamemt teqdimem qeddmet tqeddem qedmemt qeddment teqdem tteqdameɣ qedment netteqdam teqdim yetteqdamen qdiment tqeddmeḍ qdem tqeddmemt yeqdem tteqdamet tqedmemt itteqdam yeqdim tteqdamen teqdimemt qeddmemt nqeddem

Sources qdem

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés qdem

nteɣ  sxenčew  taferrant  awren  duru  ccercer  llumeẓ  izdiw  uṭṭun  aruḥani  tarbibt  acnaf  tiḥilett  ukmir  idir