ggerger

VB [ggeṛgeṛ]

couler, laisser couler; être trop mouillé, humecté

Flexions ggerger

nettgergir yettgergiren ggregret iggerger ggregren ttgergiret ittgergir ttgergiren teggregreḍ teggregrem iggregren tettgergireḍ tettgergirem ittgergiren ggregremt teggerger ggregrent ttgergiremt tettgergir ttgergirent ggerger yeggerger teggregremt ttgergir yettgergir tettgergiremt ggregreɣ neggerger yeggregren ttgergireɣ

Sources ggerger

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés ggerger

xemmeǧ  jɛel  ɣwed  ariḍa  wellah  asemmiḍ  zerbeɛ  tizirditt  nsel  tarsast  tajɛelt  aẓayer  imqejjem  uddis  nneẓmi