fif

VB [fif]

maigrir rapidement, subitement

Flexions fif

tfifem tfafeḍ tfafemt ttfif yettfif tettfifemt fif tfif fifent nfaf ififen ttfifeɣ nettfif yettfifen fifeɣ tfifemt ifaf fafen ttfifet ittfif ttfifen fifet nfif fafeɣ tfafem ifafen tettfifeḍ tettfifem ittfifen tfifeḍ fifen tfaf fafent ttfifemt tettfif ttfifent fifemt

Sources fif

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés fif

tamernuyt  ssenɣel  kra  ccuka  ɣellel  ɛawez  awerdi  acḥal  kerrec  wennez  ssiḥnen  tagduda  azɣan  dderder  nnekmal