ffunneg

VB [ffunneg]

échouer; être déchargé; échapper

Flexions ffunneg

ffunngen ttfunnuget ittfunnug ttfunnugen teffunngeḍ teffunngem iffunngen tettfunnugeḍ tettfunnugem ittfunnugen ffunngemt teffunneg ffunngent ttfunnugemt tettfunnug ttfunnugent ffunneg yeffunneg teffunngemt ttfunnug yettfunnug tettfunnugemt ffunngeɣ neffunneg yeffunngen ttfunnugeɣ nettfunnug yettfunnugen ffunnget iffunneg

Sources ffunneg

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés ffunneg

jerred  asisnu  aḥnac  nzu  tasnamurt  qtel  izri  lmu  anmazul  settu  tisekkadin  idammen  lummet  gedha  ffuket 
-->