cir

VB [cir]

prédire; prophétiser

Flexions cir

yettciren tciren nettcir itcir ttcireɣ icaren cir yetcirin tcarem tettcirimt netciri careɣ yettciri tciriɣ ncir ttciri yetciren ciremt tettciremt netcir yettcir tcireɣ ttcir caren ttcirint tetcirimt icar tettciri yetciri tciremt ttcirimt tciri tcireḍ ttcirent tetciremt tettcir yetcir ttciremt iciren ittcirin tcirint ncar tettcirim tetciri cirent tettciriḍ tcirimt tcir ittciren tcirent ciret tettcirem tetcir tettcireḍ tciret itcirin tcaremt ttcirin tetcirim tcareḍ ittciri tetciriḍ tcirem ttcirit itciren cireɣ ttciren tetcirem ittcir tetcireḍ ttciret carent yettcirin tcirin tcar nettciri itciri ciren ttciriɣ tcirit icir

Sources cir

  • Amawal n Tmaziɣt Tatrart "Franiçais / Tamaziɣt ", Lexique du berbère moderne, Edition corrigée et augmentée, Haut Commissariat à l’Amazighité, 2004

Mots apparentés cir

amureǧ  amercal  ssudel  sseḍmeɛ  amraḥ  sbexbex  tacaqurt  asgerbeɛ  asensu  taɣzut  lwali  tikfert  swayes  becc  lbal 
-->